Ustaw Krosno24.pl jako strona startowa Zaloguj się
Kanał YouTube Ogłoszenia Wasze galerie Wizytówki firm
Filmy
(261)
Anonse
(3601)
Foto
(17585)
Firmy
(108)
Krosno24.pl - Krośnieński Portal Internetowy
Kartki elektroniczne Katalog Czat Opinie
Kartki
(112)
Strony
(774)
Czateria
(52)
Opinie
(483734)

Mapa portalu: Centrum > Miejska Komunikacja Samochodowa > Regulamin przewozów

MKS

 • Komunikaty

 • O Miejskiej Komunikacji Samochodowej
 • Telefony i adres MKS
 • Regulamin przewozów

 • Rozkłady jazdy

 • Rozkład jazdy - mapa (otwiera się w nowym okienku)

 • Linie autobusowe

 • Linie miejskie
 • Linie podmiejskie

 • Taryfa opłat

  obowiązująca od 1 lutego 2012 r. zgodnie z Uchwałą nr XXIII/349/11 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2011 r. oraz nr XXVIII/446/12 z dnia 29 maja 2012 r.

 • Ceny biletów w strefie miejskiej
 • Ceny biletów w strefach podmiejskich
 • Opłaty dodatkowe
 • Zakres ulg i zwolnień
 • Informacje dodatkowe


 • Regulamin przewozów

  REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU
  POJAZDAMI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ

   § 1

  ● Pasażerowie korzystający z przejazdów autobusami oraz kierowca i personel nadzoru ruchu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

  ● Polecenia i wskazówki kierowcy autobusu oraz personelu nadzoru ruchu powinny być kierowane do pasażerów w sposób taktowny i uprzejmy.

  ● Kierowca autobusu i personel nadzoru ruchu obowiązani są do udzielenia, na żądanie pasażera, informacji dotyczących przewozu.

  ● Personel nadzoru ruchu w czasie pełnienia swojej funkcji winien nosić w widocznym miejscu identyfikatory.

  ● Kierowca autobusu upoważniony jest do kontroli biletów.

  ● Pasażerowie w razie zastrzeżeń dotyczących jakości przewozu winni kierować skargi i zażalenia do M.K.S. Sp. z o.o. w Krośnie ul.Fredry 1A, tel. (13) 43-684-47 wew. 15

  § 2

  ● Pasażer odpowiada wobec Przewoźnika za szkody powstałe wskutek uszkodzenia lub zanieczyszczenia, z jego winy autobusu lub urządzeń, w które jest wyposażony.

  ● Przewoźnik nie odpowiada za szkody powstałe na skutek przerw w ruchu albo zmian kierunku jazdy pojazdów, spowodowanych przyczynami: natury techniczno- eksploatacyjnej, niezależnymi od zakładu, zarządzeniem organów ruchu drogowego lub innych kompetentnych organów.

  ● W razie awarii lub uszkodzenia autobusu w czasie jazdy pasażerowi, posiadającemu bilet, przysługuje prawo kontynuowania jazdy z tym biletem następnym pojazdem tej samej lub innej linii, przebiegającej tą samą trasą, albo pojazdem zastępczym podstawionym przez Przewoźnika.

  § 3

  ● Znalazca rzeczy pozostawionej w autobusie powinien przekazać tę rzecz kierowcy.

  ● Znalazcy przysługuje prawo sprawdzenia czy rzecz ta została, przez kierowcę autobusu, przekazana do dyspozytorni Przewoźnika.

   § 4

  ● Wsiadanie do autobusu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach i po całkowitym zatrzymaniu autobusu.
  ● Wsiadanie do autobusu na przystankach końcowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy. W tym czasie pasażerowie nie mogą przebywać w autobusie.

  ● Kierowca autobusu, po zakończeniu czynności, o których mowa w ust.2, zobowiązany jest niezwłocznie dojechać do przystanku dla wsiadających celem umożliwienia - osobom oczekującym na przystanku - zajęcie miejsc w autobusie.

  § 5

  ● Wsiadanie odbywa się wszystkimi pomostami.

  ● Pasażerowie zajmujący miejsca stojące powinni, w czasie jazdy, trzymać się uchwytów lub poręczy.

  ● Pasażer zamierzający wysiadać na przystanku oznaczonym "na żądanie" obowiązany jest wcześniej uprzedzić o tym kierowcę autobusu, a osoba zamierzająca wsiąść na takim przystanku daje znak podniesioną ręką.

  § 6

  ● Pasażer, który zajmuje miejsce oznaczone „dla inwalidy”, „dla osoby z dzieckiem na ręku” itp. obowiązany jest zwolnić to miejsce w razie zgłoszenia się na nie osoby, dla której miejsce takie jest przeznaczone.

  ● Pasażerowie nie mogą zajmować miejsca w pobliżu kierowcy autobusu w sposób ograniczający jego pole widzenia, oraz zachowywać się w sposób utrudniający prowadzenie pojazdu.

  ● Kierowcy autobusu zabrania się, w czasie jazdy, prowadzenia rozmów, spożywania posiłków i palenia tytoniu.

  § 7

  ● Po wejściu do autobusu pasażer obowiązany jest niezwłocznie i bez wezwania nabyć bilet u kierowcy i skasować go.

  ● Pasażer obowiązany jest posiadać ważny bilet jednorazowy lub miesięczny przez cały czas jazdy.

  ● Pasażer korzystający z biletu ulgowego obowiązany jest posiadać dokument uprawniający do korzystania z ulgi.

  ● Podczas kontroli biletów pasażer jest obowiązany bez wezwania okazać, a na żądanie wręczyć bilet i legitymację uprawniającą do korzystania z ulgi.

  ● Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu innej osobie.

  ● Bilet zniszczony jest nieważny, nie można legitymować się biletem przed jego skasowaniem jako ważnym, uprawniającym do przejazdu. Bilet jednorazowy kasowany dwukrotnie jest nieważny.

  ● Bilety miesięczne ważne są we wszystkie dni miesiąca.

  ● Brak biletu miesięcznego jest równoznaczny z jazdą bez ważnego biletu.

  ● Znaczek miesięczny bez wpisanego numeru zaświadczenia jest nieważny.

  ● Pasażer, który nie może okazać ważnego biletu za przejazd /przewóz bagażu/ w czasie jazdy i przy wyjściu z pojazdu, obowiązany jest do uiszczenia opłaty za przejazd według zwielokrotnionej taryfy.

  ● Pasażer, który korzysta z biletu miesięcznego, ulgi lub przejazdu bezpłatnego i nie okaże podczas kontroli biletu, dokumentu uprawniającego go do ulgi bądź przejazdu bezpłatnego, obowiązany jest do przedstawienia biletu lub stosownego dokumentu w okresie 5-ciu dni od daty kontroli i zapłacenie zwielokrotnionej opłaty wg odpowiedniej taryfy. W przypadku nie przedstawienia biletu bądź odpowiedniego dokumentu w wyżej wymienionym terminie obowiązuje opłata jak za przejazd bez ważnego biletu.

   § 8

  Bilet lub legitymacja, co do której istnieje podejrzenie, że są sfałszowane, kierowca autobusu lub pracownicy nadzoru ruchu zatrzymują za pokwitowaniem sporządzając jednocześnie odpowiednią notatkę.

  § 9

  Kierowca może odmówić przewozu osób:
  ● nietrzeźwych i zachowujących się nieodpowiednio,
  ● które, ze względu na chorobę albo z innych powodów, są niebezpieczne lub uciążliwe dla innych pasażerów.
  ● mogących zabrudzić innych pasażerów,
  ● wzbudzających odrazę swoim wyglądem zewnętrznym

   § 10

  Zabronione jest:
  ● wsiadanie (wskakiwanie) do autobusu i wysiadanie /wyskakiwanie/ z niego w czasie jazdy.
  ● jazda na stopniach, zderzakach oraz innych zewnętrznych częściach autobusu,
  ● otwieranie drzwi autobusu podczas jazdy,
  ● nieuzasadnione dawanie sygnału odjazdu lub zatrzymywania autobusu,
  ● wsiadanie do autobusu po sygnale odjazdu,
  ● zanieczyszczanie lub niszczenie jego urządzeń i wyposażenia,
  ● wychylanie się z autobusu i opieranie się o drzwi podczas jazdy,
  ● spożywanie artykułów żywnościowych mogących zabrudzić innych pasażerów lub wnętrze autobusu,
  ● granie na instrumentach muzycznych, korzystanie z radioodbiorników lub zakłócanie, w inny sposób, spokoju w autobusie,
  ● palenie tytoniu,
  ● zaśmiecanie autobusu,
  ● wykonywanie czynności mogących narazić współpasażerów na szkody lub obrażenia,
  ● wykonywanie innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych.

   § 11

  Osoby, które pomimo odmowy przewozu, z przyczyn określonych w § 9 wsiadły do autobusu lub nie przestrzegają przepisów § 10 i pomimo upomnienia nie stosują się do wskazówek i żądań kierowcy autobusu lub nadzoru ruchu, obowiązane są opuścić autobus na wezwanie kierowcy lub nadzoru ruchu. Pasażerowi nie przysługuje w tych wypadkach zwrot równowartości biletu, natomiast pokrywa on koszt szkody wyrządzonej w autobusie.

   § 12

  ● Pasażerowie mogą przewozić w autobusach bagaż ręczny, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia go w autobusie, aby nie utrudniał przejścia i nie narażał na zniszczenie odzieży innych pasażerów, a także nie zasłaniał widoczności kierowcy autobusu, nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu itp.

  Nie podlegają opłacie za bagaż:
  ● przedmioty stanowiące bagaż ręczny i nie przekraczające objętości 20 dcm3.
  ● małe zwierzęta; np. psy, koty, ptaki trzymane na rękach
  ● wózki inwalidzkie i dziecięce

  Za opłatą równą cenie biletu normalnego w danej strefie mogą być przewożone:
  ● przedmioty o rozmiarach przekraczających objętość 20 dcm3.
  ● narty, sanki i innego rodzaju sprzęt sportowy.

   § 13

  ● Za opłatą przewidzianą w uchwale mogą być przewożone większe psy, jeżeli posiadają kagańce i trzymane są na smyczy.

  ● Osoby przewożące psy i koty winne okazać się aktualnym świadectwem ich szczepienia.

  ● Dozwolony jest przewóz nie nabitej broni palnej krótkiej myśliwskiej lub sportowej oraz amunicji. Przewożący ją podróżny powinien legitymować się zezwoleniem na posiadanie przewożonej broni. Wymóg ten nie dotyczy osób uprawnionych do noszenia broni ze względu na pełnioną funkcję.

   § 14

  ● Nadzór nad bagażem ręcznym i zwierzętami, które pasażer przewozi w autobusie należy do pasażera. Za bagaż i zwierzęta, zakład odpowiada tylko w przypadku, gdy szkoda powstaje z jego winy.

  ● Pasażer odpowiada za szkody powstałe w związku z przewozem bagażu ręcznego lub zwierząt.

  ● Bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać w miejscach przeznaczonych do siedzenia.

   § 15

  W autobusie nie wolno przewozić:
  ● przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ich ciała lub odzieży, albo które mogą uszkodzić lub zanieczyścić autobus (np. ostrych narzędzi, jak piły, kosy lub otwartych naczyń ze smarami, farbami itp.)

  ● przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych.

  ● jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że pasażer zabrał ze sobą do autobusu przedmioty wymienione w pkt.1 i 2 , których przewozić nie wolno, kierowca autobusu ma prawo - w obecności pasażera - sprawdzić właściwości przedmiotów zabranych do autobusu, z wyjątkiem przedmiotów mienia wojskowego lub policyjnego, będącego pod nadzorem żołnierzy lub pracownika cywilnego zatrudnionego w jednostce wojskowej albo funkcjonariusza Policji. W razie stwierdzenia zasadności podejrzenia, kierowca autobusu obowiązany jest odmówić przewozu tych przedmiotów.  Wydrukuj Drukuj
  Wyszukiwarka

  REKLAMA  Partnerzy
  portalu:
  Stimo Sklep Sfera PC Radio Taxi 9626 PWSZ w KrośnieMedia Design
  Informacje  | WiadomościArchiwumPrognoza pogody
  Kultura  | Wydarzenia kulturalno-rozrywkoweArchiwum • Terminarze kin: Sokół, artKino
  Krosno  | O mieścieSamorząd
  Internet  | Katalog lokalnych stron
  Komunikacja internetowa  | Tablica ogłoszeńOpinieCzatKartki elektroniczne
  Informator:  | FinansePizza na telefonDania na telefon • Rozkłady: MKS, PKS, PKP, busyPolicjaKsiążka telefoniczna
  Kupuj:  | Bilety
  Archiwum wydarzeń 
  specjalnych
   
  | Biennale Lnu 2002 • Wybory samorządowe 2002, 2006, 2010, 2014Flash mob • Galicja Blues Festival: 2004, 2005, 2006, 2007Biennale Fotografii o Krośnie 2000-2005Zabytki poprzemysłowe PodkarpaciaFinał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2005Wyprawy rowerowe 2005Zlot 4x4 2004-2006Plebiscyt na najpopularniejszego sportowca Krosna - 2005-2008Górskie Zawody Balonowe 2000-2009Kartki z wakacji 2003-2006

  Krośnieński Portal Internetowy Krosno24.pl. Istnieje od 2002 r. Wydawcą portalu jest firma SpeedArt.
  Uproszczona wersja portalu na telefon komórkowy: www.krosno24.mobi
  Kontakt z redakcją: e-mail - redakcja@krosno24.pl, tel. 13 493 44 44

  Nowości / Zespół / Prywatność / Prawa autorskie / Oglądalność portalu / Patronat medialny / Reklama / Kontakt / Więcej